| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Major Updates

Page history last edited by PBworks 14 years, 1 month ago

 

2 tháng 7, 2006 - Trang tiếng Việt có nhiều người thăm viếng nhưng tội rằng Mạc Vũ không đủ năng lực để update cả hai trang tiếng Anh và tiếng Việt một lúc. Vậy chúng tôi mới cần người giúp đỡ -- các bạn cũng không cần biết gì vê am nhạc hết, tại vì chúng tôi có rất nhiều bài tiếng Anh đang cần người dịch sang tiếng Việt. E-mail Mạc Vũ ở dochuyen84@gmail.com nếu bạn muốn góp sức vào việc này.-Mạc Vũ

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.